اخبار :
براي شركت در حراج ها مي بايست از كارت حساب خودتان جهت پرداخت ها استفاده نماييد و در اطلاعات شخصي خود نام و نام خانوادگي ثبت شده در كارت ملي و شماره تماس با مالكيت خود را ثبت نماييد در غير اينصورت طبق نظر كميته فروش حراجهاي شركت شده توسط شما لغو خواهد شد.
حراجی های جاری
تبدیل فون واژه
فون واژه دلخواه خودرا وارد نمایید تا شماره معادل آن نمایش داده شود.
شماره معادل
فون واژه