اخبار :
براي شركت در حراج ها مي بايست از كارت حساب خودتان جهت پرداخت ها استفاده نماييد و در اطلاعات شخصي خود نام و نام خانوادگي ثبت شده در كارت ملي و شماره تماس با مالكيت خود را ثبت نماييد در غير اينصورت طبق نظر كميته فروش حراجهاي شركت شده توسط شما لغو خواهد شد.
حراجی های جاری
حراج طلایی 40704
سیم کارتهای دائمي
09121443506
364,500,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09122198139
200,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09123401928
144,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09124506372
88,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09125594780
72,900,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09126153791
66,420,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09122631107
160,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09122634097
188,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09123398245
109,350,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09131837568
12,150,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09111187347
41,600,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09141663529
28,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09166513670
2,025,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09173608125
11,200,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09177008304
9,600,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09151413573
28,350,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09107075344
10,400,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09107102648
2,080,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09131960448
10,530,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09143133562
17,600,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر