اخبار :
جهت تسهیل فرآیند خرید از مزایده های باندل و طلایی حراج های با سه نفر شرکت کننده نیز از تاریخ 15 ام آذر ماه مورد تایید کمیته فروش قرار خواهد گرفت.
حراج روز 15آذر
سیم کارتهای دائمي
09121264739
476,704,443 ريال
زمان شروع: 10:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09132735604
16,189,962 ريال
زمان شروع: 10:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09132768471
8,994,423 ريال
زمان شروع: 10:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09122562389
206,871,740 ريال
زمان شروع: 11:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09141453291
17,988,847 ريال
زمان شروع: 11:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09141596826
8,994,423 ريال
زمان شروع: 11:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09123483941
125,921,928 ريال
زمان شروع: 12:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09141638249
17,988,847 ريال
زمان شروع: 12:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09151637842
11,692,750 ريال
زمان شروع: 12:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09124894687
98,938,658 ريال
زمان شروع: 15:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09131819846
161,899,622 ريال
زمان شروع: 15:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09151847529
58,463,752 ريال
زمان شروع: 15:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09122762485
197,877,316 ريال
زمان شروع: 16:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09122983593
188,882,893 ريال
زمان شروع: 16:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09131619483
161,899,622 ريال
زمان شروع: 16:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121783572
350,782,515 ريال
زمان شروع: 17:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09121968298
359,776,938 ريال
زمان شروع: 17:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09113813271
8,994,423 ريال
زمان شروع: 17:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09124984208
98,938,658 ريال
زمان شروع: 18:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09124987963
97,139,773 ريال
زمان شروع: 18:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09113714534
26,983,270 ريال
زمان شروع: 18:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09125469582
89,944,235 ريال
زمان شروع: 19:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09125471581
94,441,446 ريال
زمان شروع: 19:00:01 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09113569267
10,793,308 ريال
زمان شروع: 19:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09125489375
89,944,235 ريال
زمان شروع: 20:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09126758517
80,949,811 ريال
زمان شروع: 20:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09123716496
121,424,717 ريال
زمان شروع: 20:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09126758643
76,452,599 ريال
زمان شروع: 21:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09126758671
79,150,926 ريال
زمان شروع: 21:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
09123653947
121,424,717 ريال
زمان شروع: 21:00:00 1400/09/15
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر